Gratis verzending 

 

14 dagen retourrecht

 

Veilig betalen

Algemene voorwaarden:

Laatste update: 5-4-2019

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1. Definities

1.1 Budgetlovers: onderdeel van Flawless Shopping. gevestigd te Reuver en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 64322637 handelend onder de naam Budgetlovers.

1.2 Omgeving: budgetlovers.nl, en iedere andere door Budgetlovers aangewezen applicatie.

1.3 Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

1.4 Website: de website van Budgetlovers, te raadplegen via www.budgetlovers.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.5   Gebruikers: iedere bezoeker van de Omgeving.

1.6   Klant: iedere gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de koop van een product via het Platform.

1.7 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Andere Verkoper en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.8 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.9 Secret Box: een doos waarvan de inhoud een verrassing voor de Klant is.

1.10 Secret Box Actie: de actie waarbij Klant door het kopen van een Secret Box kans maakt op een prijs.

1.11 Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze slechts bindend, indien en voor zover deze door Budgetlovers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website, en in andere van Budgetlovers afkomstige materialen, vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd

3.2 De weergegeven prijzen zijn inclusief verzendkosten.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Budgetlovers kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Budgetlovers afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Budgetlovers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1   De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij  gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Budgetlovers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de Andere Verkoper, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Budgetlovers het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1   Zodra de bestelling door Budgetlovers is ontvangen, stuurt Andere Verkoper de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Andere Verkoper is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4   Indien Andere Verkoper de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Budgetlovers Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

5.6 Andere Verkoper is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

6.2    Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 2 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 2 gestelde termijn aan Budgetlovers te retourneren, dan wel binnen deze termijn Budgetlovers op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Als hiervan gebruikt wordt gemaakt dient hierover contact opgenomen te worden met de klantenservice, waarop een retourformulier met instructies zal worden toegestuurd.

6.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

6.5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6.6 Indien de Secret Box waarmee Klant deelneemt aan de Secret Box Actie, is geopend is het herroepingsrecht conform art. 7:46d lid 4 BW uitgesloten.

Artikel 7. Betaling

7.1 Klant dient betalingen aan Budgetlovers volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Budgetlovers is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 8. Klachtenprocedure

8.1 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Budgetlovers, dan kan Klant bij Budgetlovers per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

8.2 Budgetlovers geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Budgetlovers binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht deze bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 9. Aanbod derde partijen

9.1 De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Budgetlovers geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Andere Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.

9.2 Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde te wenden tot de klantenservice van Budgetlovers. Budgetlovers heeft hier slechts een bemiddelende rol. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Budgetlovers en Budgetlovers op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Heerlen.

10.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, per e-mail of via Facebook contact met ons op.

Flawless Shopping BV
Postbus 6236
5600HE Eindhoven
The Netherlands

E: [email protected]

KvK: 64322637
BTW: NL852086234B01